İdeal İşyeri… Fakat Nasıl?

İdeal İşyerinin temel ayırt edici özelliği UYUM’dur. Uyum, çalışanların sabah işlerine büyük bir istekle gittikleri, tüm potansiyellerini ortaya koyabildikleri, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadıkları, yaptıkları işten ve çalıştıkları organizasyondan gurur duydukları ideal bir işyeri için gerekli altyapıyı sağlar.

Daha açık bir ifadeyle bir işyerinin ideal olarak tanımlanabilmesi için;

a. Çalışanların kendilerini o işyerine ait hissetmeleri – Kültürel Uyum, Değer Uyumu.
b. Fonksiyonel (ücret, kariyer olanakları, fiziksel çalışma şartları vb.) ve duygusal (yönetim stili, çalışanlar arasındaki ilişkiler vb.) beklentilerinin organizasyon tarafından karşılanması – Çalışanların Beklentileri ile İşletmenin Sağladıkları Arasındaki Uyum.
c. Bunların karşılığında çalışanların organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekir. – İşletmenin İhtiyaçları ile Çalışanların Yetenekleri Arasındaki Uyum.

Uyum Modeli

Temelleri 1994 yılında John Holland tarafından atılan UYUM MODELİ, geçtiğimiz 30 yıl içinde 76 farklı ülkede yapılan 400’ün üzerinde araştırma ile kanıtlanmış ilkelerin yanı sıra Türk şirketlerine özgü unsurlar içeriyor ve bir şirketin işyerinin ideale nasıl taşıyacağı hakkında güçlü bir yol haritası sunmaktadır.

Uyum Modeli, “Destekleyici” ve “Bütünleyici” olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır.

Destekleyici Uyumda (Supplementary Fit); çalışanlar ve organizasyon birbirini destekleyen inanç ve değerlere sahipken,

Bütünleyici Uyumda (Complementary Fit);
a. Çalışanların beklentileri ile organizasyonun onlara sağladıkları,
b. Organizasyonun ihtiyaçları ile çalışanların yetenekleri birbirini bütünler niteliktedir.

Temel Katkı

Tecrübelerimiz, tüm şirketlerin bu iki boyuttaki UYUM derecelerini yükselterek, işyerlerini İDEALE taşıyabileceklerini ve bunun sonucunda başarılı olabileceklerini ortaya koyuyor.

Destekleyici Uyum; çalışanların organizasyonun amaçlarını benimsemelerini, yönetici ve çalışma arkadaşlarına güven duymalarını sağlayarak işbirliğini güçlendirmektedir.

Bütünleyici Uyum; çalışanların motivasyon ve aidiyet düzeylerini arttırken, organizasyonu hedeflerine ulaştıracak şekilde yüksek performansla çalışmalarını sağlamaktadır.